27 అక్టోబర్ 2016 (ఆశ్వయుజ మాసం) దిన సూచిక..

27 అక్టోబర్ 2016 (ఆశ్వయుజ మాసం) దిన సూచిక.. 

దృశ్య దర్శనం-256. చిత్రకారుడు:- బి. సి. సన్యాల్

(బొమ్మ/బొమ్మలు స్పష్టంగా, పెద్దవిగా, పూర్తిగా కనిపించాలంటే బొమ్మ పైన అవసరమైనన్ని సార్లు క్లిక్ చెయ్యండి)

october-27-print

Categories: అక్టోబర్-2016, అక్షర విభాగము (ఆవృతము) - బ్లూ ఫౌండేషన్, అనుదిన సూచిక-2016 | వ్యాఖ్యానించండి

26 అక్టోబర్ 2016 (ఆశ్వయుజ మాసం) దిన సూచిక..

26 అక్టోబర్ 2016 (ఆశ్వయుజ మాసం) దిన సూచిక.. 

దృశ్య దర్శనం-255. చిత్రకారుడు:- బి. సి. సన్యాల్

(బొమ్మ/బొమ్మలు స్పష్టంగా, పెద్దవిగా, పూర్తిగా కనిపించాలంటే బొమ్మ పైన అవసరమైనన్ని సార్లు క్లిక్ చెయ్యండి)

october-26-print

 

Categories: అక్టోబర్-2016, అక్షర విభాగము (ఆవృతము) - బ్లూ ఫౌండేషన్, అనుదిన సూచిక-2016 | వ్యాఖ్యానించండి

25 అక్టోబర్ 2016 (ఆశ్వయుజ మాసం) దిన సూచిక..

25 అక్టోబర్ 2016 (ఆశ్వయుజ మాసం) దిన సూచిక.. 

దృశ్య దర్శనం-254. చిత్రకారుడు:- బి. సి. సన్యాల్

(బొమ్మ/బొమ్మలు స్పష్టంగా, పెద్దవిగా, పూర్తిగా కనిపించాలంటే బొమ్మ పైన అవసరమైనన్ని సార్లు క్లిక్ చెయ్యండి)

october-25-print

Categories: అక్టోబర్-2016, అక్షర విభాగము (ఆవృతము) - బ్లూ ఫౌండేషన్, అనుదిన సూచిక-2016 | వ్యాఖ్యానించండి

24 అక్టోబర్ 2016 (ఆశ్వయుజ మాసం) దిన సూచిక..

24 అక్టోబర్ 2016 (ఆశ్వయుజ మాసం) దిన సూచిక.. 

దృశ్య దర్శనం-253. చిత్రకారుడు:- బి. సి. సన్యాల్

(బొమ్మ/బొమ్మలు స్పష్టంగా, పెద్దవిగా, పూర్తిగా కనిపించాలంటే బొమ్మ పైన అవసరమైనన్ని సార్లు క్లిక్ చెయ్యండి)

october-24-print

పద్మభూషన్ బి.సి. సన్యాల్ కు సంబంధించిన సంక్షిప్త సమాచారాన్ని క్రింది పుటలో తిలకించండి-

october-24-a-print

Categories: అక్టోబర్-2016, అక్షర విభాగము (ఆవృతము) - బ్లూ ఫౌండేషన్, అనుదిన సూచిక-2016 | వ్యాఖ్యానించండి

23 అక్టోబర్ 2016 (ఆశ్వయుజ మాసం) దిన సూచిక..

23 అక్టోబర్ 2016 (ఆశ్వయుజ మాసం) దిన సూచిక.. 

దృశ్య దర్శనం-252. చిత్రకారిణి:- అర్పితా సింగ్

(బొమ్మ/బొమ్మలు స్పష్టంగా, పెద్దవిగా, పూర్తిగా కనిపించాలంటే బొమ్మ పైన అవసరమైనన్ని సార్లు క్లిక్ చెయ్యండి)

october-23-print

Categories: అక్షర విభాగము (ఆవృతము) - బ్లూ ఫౌండేషన్, అనుదిన సూచిక-2016, అక్టోబర్-2016 | వ్యాఖ్యానించండి

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్‌లో బ్లాగండి.